Pašnovērtējuma ziņojums 2021.g.

Ruģeļu PII pašnovērtējuma ziņojums 2020.g.

Izlaiduma svētku pasākuma organizēšanas kārtība

Kārtība par  darba organizāciju Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē ārkārtējās  situācijas  apstakļos 

Peldēšanas nodarbību kārtības noteikumi

Slidošanas nodarbību kārtības noteikumi

Bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība

Izglītojamo uzvedības un rīcības drošības noteikumi

Kārtība, kādā Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē nodrošina izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu.

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes padomes reglaments

Kārtība, kādā Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Kārtība, kādā Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Piekļūstamības paziņojums

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums

DAUGAVPILS RUĢEĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA AR 2021.G.1.SEPTEMBRI