Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums

Bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā Daugavpils Ruģeļu PII informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Kārtība, kādā Daugavpils Ruģeļu PII nodrošina Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu

Izlaiduma svētku organizēšanas kārtība

Kārtība, kādā Daugavpils Ruģeļu PII uzturas nepiederošas personas

Daugavpils Ruģeļu PII iestādes padomes reglaments

Peldēšanas nodarbību kārtības noteikumi

Slidošanas nodarbību kārtības noteikumi

Izglītojamo uzvedības un rīcības drošības noteikumi

Daugavpils Ruģeļu PII pašnovērtējuma ziņojums 2021.g.

Daugavpils Ruģeļu PII pašnovērtējuma ziņojums 2022.g.

Daugavpils Ruģeļu PII kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Izglītības iestādes attīstības plāns 2022./2023.-2024./2025.m.g.

 

Pieredzes apmaiņas pasākuma “Mācību procesa plānošana un īstenošana 1.posma grupās” (2022.g.29.marts) prezentācijas

1.”Mācību procesa plānošana un īstenošana mazbērnu grupās”

https://docs.google.com/presentation/d/1BTWrZreg8iLSeq16vZAO5W1ogx4pJBeb/edit?usp=sharing&ouid=108052544697834258395&rtpof=true&sd=true

2. “Rudens aktivitātes 1.posma grupās”

https://docs.google.com/presentation/d/1dMklVtwB-5AzGzWuMheOxlsHES6R0JKp/edit?usp=sharing&ouid=108052544697834258395&rtpof=true&sd=true

3. “Ziemas aktivitātes 1.posma grupās”

https://docs.google.com/presentation/d/10A9Y4WUWUC2jjWaz3gsjS7Gyq0_qrSgG/edit?usp=sharing&ouid=108052544697834258395&rtpof=true&sd=true

4. “Pavasara aktivitātes 1.posma grupās”

https://docs.google.com/presentation/d/13bWHHPDyCBNS9N68Z2T5SPzicD6cLUdl/edit?usp=sharing&ouid=108052544697834258395&rtpof=true&sd=true