Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums

Izglītības iestādes attīstības plāns 2022./2023.-2024./2025.m.g.

Daugavpils Ruģeļu PII pašnovērtējuma ziņojums 2021.g.

Daugavpils Ruģeļu PII pašnovērtējuma ziņojums 2022.g.

Daugavpils Ruģeļu PII pašnovērtējuma ziņojums 2023.g.

Daugavpils Ruģeļu PII iestādes padomes reglaments

Kārtība, kādā Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē nodrošina izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu.

 

DAUGAVPILS RUĢEĻU  PII IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1.pielikums. Peldēšanas nodarbību kārtības noteikumi

2.pielikums. Slidošanas nodarbību kārtības noteikumi

3.pielikums. Kārtība, fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanai un izmantošanai

4.pielikums. Kārtība par nelaimes gadījumu, kuri notikuši ar izglītojamajiem, izmeklēšanu un uzskaiti

5.pielikums. Izlaiduma svētku pasākumu organizēšanas kārtība

6.pielikums. Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

7.pielikums. Izglītojamo uzvedības un rīcības drošības noteikumi

8.pielikums. Kārtība, kādā iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

9.pielikums Iestādes kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

10.pielikums. Bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība

 

Pieredzes apmaiņas pasākuma “Mācību procesa plānošana un īstenošana 1.posma grupās” (2022.g.29.marts) prezentācijas

1.”Mācību procesa plānošana un īstenošana mazbērnu grupās”

https://docs.google.com/presentation/d/1BTWrZreg8iLSeq16vZAO5W1ogx4pJBeb/edit?usp=sharing&ouid=108052544697834258395&rtpof=true&sd=true

2. “Rudens aktivitātes 1.posma grupās”

https://docs.google.com/presentation/d/1dMklVtwB-5AzGzWuMheOxlsHES6R0JKp/edit?usp=sharing&ouid=108052544697834258395&rtpof=true&sd=true

3. “Ziemas aktivitātes 1.posma grupās”

https://docs.google.com/presentation/d/10A9Y4WUWUC2jjWaz3gsjS7Gyq0_qrSgG/edit?usp=sharing&ouid=108052544697834258395&rtpof=true&sd=true

4. “Pavasara aktivitātes 1.posma grupās”

https://docs.google.com/presentation/d/13bWHHPDyCBNS9N68Z2T5SPzicD6cLUdl/edit?usp=sharing&ouid=108052544697834258395&rtpof=true&sd=true

 

Videofilma “Ungārijas izglītības metožu izmantošana pirmsskolas izglītībā Latvijā”